FUNDACIÓN RETINA ESPAÑA

Nombre:
FUNDACIÓN RETINA ESPAÑA

Página web:http://www.retina.es/

Teléfono: 915216084 / 615362657

Correo electrónico: info@retina.es

Dirección postal:
C/Carretas 14, 4ºplanta, puerta G1 28012 Madrid

Ámbito / Especialidad:

Breve descripción:
La FUNDACIÓN RETINA ESPAÑA (d'ara endavant FRE), destinada a combatre les causes i conseqüències de distròfies de retina, és una entitat sense ànim de lucre que té afectat de manera duradora del seu patrimoni a la realització dels propòsits d'interès general detallats en aquests Estatuts i que es regirà per aquests Estatuts, sotmetent-se en tot cas a la Llei 50/2002, de 26 de desembre i normes de desenvolupament. La finalitat de la FRE és la lluita contra les causes i conseqüències de qualsevol ordre que les Distròfies Hereditàries de la retina (d'ara endavant DHR) imposen a la vida dels afectats. Per aconseguir aquest objectiu, la Fundación Retina España podrà cooperar amb aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, que persegueixin finalitats similars en qualsevol àmbit geogràfic de l'estat espanyol o fora d’aquest. El propòsit fundacional de la FUNDACIÓN RETINA ESPAÑA s'adreça amb caràcter genèric a les persones afectades per qualsevol distròfia de la Retina, independentment del seu grau d'afectació i de lloc de residència, així com dels seus familiars i persones properes. En aquest sentit, la Fundació habilitarà un Registre de persones afectades subjecte al que disposa la Llei 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal. El Patronat, en el moment de determinar els beneficiaris de l'activitat de la Fundació, actuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació Les actuacions que es duen a terme des del FRE són les següents:

  • Oferir servei d'informació i orientació (SIO) a persones amb Distròfies Hereditàries de Retina (DHR) i a les seves famílies.
  • Promoure la recerca em DHR.
  • Recaptar fons per impulsar la recerca en el DHR.
  • Fer divulgació els avenços científics en el DHR.
  • Participar en congressos, seminaris i trobades científiques relacionades amb les HRD en particular i amb la discapacitat en general.
  • Accés inclusiu a les noves tecnologies, xarxes socials...

Volver Atrás